به نقل از سایت : مهندسی ترافیک - مهندسین مشاور ایمن تردد : کاربردهای حجم ترافیک

از آنجاییکه حجم ترافیک اهمیت راه ها و معابر را نسبت به هم از نظر عبور وسایل نقلیه در  وضعیت حال و آینده نشان می دهد، در واقع اساس مقایسه جاده ها نسبت به هم بشمار آمده  و یکی از پارامترهای اساسی در مطالعه و برنامه ریزی ترافیک می باشد

موارد کاربرد حجم ترافیک عبارتند از: 

- تعیین اهمیت جاده ها نسبت به یکدیگر 

- اولویت بندی تعریض و تعمیر و مرمت جاده ها 

- ایجاد مسیرهای جدید 

- تعیین تغییرات تردد وسایل نقلیه در زمانهای مختلف

- تعیین نحوه توزیع ترافیک در شبکه 

- میزان تغییرات تمایل رانندگان به استفاده از جاده یا مسیرهای مورد مطالعه 

- تعیین ظرفیت معابر و تقاطعات - مطالعه آثار ترافیک بر محیط زیست 

- مطالعه تصادفات در معابر و تقاطعات 

- تعیین نوع و تعداد وسایل کنترل ترافیک (مثل چراغ )راهنمایی‌ 

- بررسی مسایل اقتصادی مربوط به ترافیک (ارزیابی اقتصادی پروژه ها)